• Αναλαμβάνει καθημερινά αρμοδιότητες από τον υπεύθυνο συντήρησης και συντονιστή λειτουργίας του ξενοδοχείου, συγκεντρώνει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και διενεργεί όλες τις αναγκαίες διαδικασίες επιδιόρθωσης / συντήρησης που του ανατίθενται με συνέπεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.
  • Διενεργεί εργασίες συντήρησης σε δωμάτια, κοινόχρηστους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, στις κεντρικές εγκαταστάσεις, στα σημεία ελέγχου και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο από τις εκάστοτε ανάγκες.
  • Ακολουθεί τις συμφωνηθείσες διαδικασίες ως προς την επιδιόρθωση των βλαβών στα δωμάτια (ενημέρωση του τμήματος υποδοχής και του housekeeping πριν από και μετά τη διενέργεια εργασιών, καθαρισμός όλων των υπολειμμάτων εργασίας κλπ).
  • Φροντίζει για τη σωστή και άρτια διεκπεραίωση των καθηκόντων που του ανατίθενται, την επαγγελματική και ευγενική συμπεριφορά σε κάθε επαφή με πελάτες,  τον σεβασμό σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και στον κώδικα δεοντολογίας του ξενοδοχείου.
  • Ακολουθεί και εφαρμόζει το πλάνο τακτικών ελέγχων ασφαλείας όπως αυτό διαμορφώνεται από τον υπεύθυνο συντήρησης.
  • Εντοπίζει πιθανά σημεία φθοράς και πιθανές βλάβες και τα αναφέρει στον υπεύθυνο συντήρησης.
  • Ανταποκρίνεται σε κάθε άλλο περιστασιακό αίτημα που προκύπτει και του ανατίθεται από τον προϊστάμενό του.

Tagged as: english, greek, ms office

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share