Παραλαβή υλικών από προμηθευτές
Ορθός καταμερισμός στα ράφια μετά από καταγραφή στο σύστημα διαχείρησης της αποθήκης
Προετοιμασία παραγγελιών
Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή
Καλή γνώση αγγλικών
Τήρηση κανονισμών υγείας και ασφάλειας

Tagged as: english, greek

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share